Dialectologie

i.s.m. Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen 

De traditionele dialectologie doet onderzoek naar de historische taalvormen, die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn overgeleverd. De cursus is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie. Er wordt ingegaan op veldwerk, op het maken van dialectwoordenboeken en de kenmerken van de drie dialectgroepen in Nederlandstalig België: Vlaams, Brabants en Limburgs. Daarnaast worden ook enkele stadsdialecten behandeld, zoals Gents en Brussels. We besluiten met een introductie in de sociolinguïstiek, die o.a. de overgang van het oude dialectlandschap naar de regionaal gedifferentieerde tussentaal bestudeert, en een kort overzicht van de taalsituatie in andere Europese regio’s.

Cursusafbeelding: Het dialectlandschap in Nederlandstalig België (naar Taeldeman 2001).

Lesgever - Jacques Van Keymeulen

Jacques Van Keymeulen is germanist en historicus. Vanaf 1980 was hij verbonden aan de Universiteit Gent, eerst als wetenschappelijk medewerker aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, daarna als assistent Nederlandse taalkunde. Van 2004 tot 2018 was hij professor Nederlandse Taalkunde aan de UGent en gaf hij college over historische taalkunde, dialectologie en Afrikaans. Hij is lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, voorzitter van Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen en vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren.

Praktisch